เลขานุการคณะกรรมการ (secretary)
อาจารย์ ดร. อัญญมณี บุญซื่อ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr. Unyamanee Boonsue
Division of Early Childhood Education
Faculty of Education, Chulalongkorn University

Tel :
E-mail: teacherpinny@gmail.com


ผู้ประสานงาน  (Co-ordinator)
อาจารย์ภานุวัฒน์ นิ่มนวล
Phanuwat Nimnuan
Tel :
E-mail: programmee@yahoo.com

นางสาวธาชินี ศิวะศิลป์ชัย
Miss Thachinee Siwasilchai
Tel :
E-mail: faye_tn12@hotmail.com