Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerการดำเนินงานของ PECERA Thailand Chapter

หลักการและเหตุผล
          ในยุคของการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมแห่งความรู้ซึ่งมุ่งเน้นนวัตกรรมและการสรรสร้างทางปัญญา ทำให้การศึกษาในหลายๆ ประเทศทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปกันอย่างกว้างขวาง  โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการศึกษาปฐมวัยที่มีความเป็นพลวัตไม่อยู่นิ่งในแต่ละประเทศ กอปรกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ย่อมส่งผลกระทบอย่างจริงจังต่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมรอบด้านและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ประชาคมโลกต้องการ
          Pacific Early Childhood Education Research Association (PECERA)
เป็นองค์กรสำคัญทางการศึกษาปฐมวัยองค์กรหนึ่งที่รวมตัวกันขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ อันเป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองตอบต่อความต้องการในการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางกับเครือข่ายทางการศึกษาปฐมวัยระดับนานาชาติในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก
           การประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 7 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2549 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์มอบหมายให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 ของ PECERA ในปี 2551จึงนับเป็นก้าวสำคัญในการเป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ชื่อเสียงประเทศไทยสู่นานาอารยประเทศ
          ภายในประเทศและขยายขอบข่ายข่าวสารข้อมูลการศึกษาปฐมวัยสู่นานาชาติทำให้
แต่ละประเทศที่เป็นเครือข่ายของ PECERA ได้จัดตั้งองค์กรขึ้นมา เพื่อดำเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กปฐมวัยของแต่ละประเทศ ด้วยการให้บริการทางวิชาการ การพัฒนาครูปฐมวัยและผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลและพัฒนาเด็กให้เหมาะสมตามวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล  ตลอดจนมีความสามารถในการแสวงหาข้อมูล
เข้าถึงข้อมูลและนวัตกรรมต่างๆ ทางการศึกษาปฐมวัย จากแหล่งวิทยากรที่หลากหลาย นำมาใช้
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมต่อไป
          PECERA Thailand ได้เริ่มดำเนินการครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2551 ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เมื่อวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2551 และได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทางการศึกษาปฐมวัยมาเป็นลำดับ


วัตถุประสงค์ของ PECERA Thailand Chapter
1. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ในกลุ่มนักการศึกษา  ครูและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป
2. เพื่อเป็นเวทีให้กับนักการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัย ในประเทศและต่างประเทศ
ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ


คณะกรรมการ  PECERA Thailand Chapter
ที่ปรึกษา (Advisory Committee)
1. คณบดีคณะครุศาสตร์
2. รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ
3. หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
4. ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
5. PECERA BOARD MEMBER
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ  เหมชะญาติ
(Asst.Prof.Dr.Worawan Hemchayart)
6. รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
(Assoc.Prof.Dr.Cheerapan Bhulpat)


คณะกรรมการดำเนินงาน (Governing Board)
เมษายน พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน (April, 2015 – Present )
1. อาจารย์ ดร.อัญญมณี บุญซื่อ  ประธานกรรมการ
  Dr.Anyamanee Boonsue Chair
2. อาจารย์ ดร.ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์
กรรมการ
  Dr.Pattamasiri Teeranurak Jaruchainiwat Member
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์  ขยันกิจ  กรรมการ
  Asst.Dr.Sasilak Khayankit Member
4. อาจารย์ ดร.อุไรวาส  ปรีดีดิลก กรรมการ
  Dr.Uraivas Preededilok Member
5. อาจารย์ณฐินี  เจียรกุล เลขานุการ
  Nathinee  Jiarakul Secretary
6. อาจารย์ ภานุวัฒน์  นิ่มนวล ผู้ช่วยเลขานุการ
  Phanuwat Nimnuan Asst. Secretary


คณะกรรมการดำเนินงาน
(Governing Board)
พ.ศ. 2552 – มีนาคม พ.ศ. 2558 (2009 – March, 2015)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์  พูลพัฒน์  ประธานกรรมการ
  Assoc.Prof.Dr.Cheerapan Bhulpat Chair
2. อาจารย์ ดร.ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์
กรรมการ
  Dr.Pattamasiri Teeranurak Jaruchainiwat Member
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์  ขยันกิจ  กรรมการ
  Asst.Dr.Sasilak Khayankit Member
4. อาจารย์ ดร.อุไรวาส  ปรีดีดิลก กรรมการ
  Dr.Uraivas Preededilok Member
5. อาจารย์ ดร.พัฒนา  พลอยประไพ  กรรมการ
  Dr.Pattana Ployprapai Member
6. อาจารย์ ดร.อัญญมณี  บุญซื่อ  เลขานุการ
  Dr.Anyamanee Boonsue Secretary
7. อาจารย์ ศิรินพร  สินติเมทนีดล  ผู้ช่วยเลขานุการ
  Sirinporn Santimataneedol Asst. Secretary
8. อาจารย์ ภานุวัฒน์  นิ่มนวล ผู้ช่วยเลขานุการ
  Phanuwat Nimnuan Asst. Secretary
9. อาจารย์ ณรงค์ฤทธิ์  ภิรมย์นก ผู้ช่วยเลขานุการ
  Narongrit Piromnok Asst. Secretary


กองบรรณาธิการ (Editorial Board)
1. รองศาสตราจารย์ ปิตินันธ์ สุทธสาร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิติยวดี บุญซื่อ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ
7. อาจารย์ ดร.ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์
8. อาจารย์ ดร.อัญญมณี บุญซื่อ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี แสวงเจริญ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
12. อาจารย์ ดร.นฤมล เนียมหอม
13. อาจารย์ ดร.อรชา ตุลานันท์