ผู้สนับสนุนเผยแพร่ความรู้ทางการศึกษาปฐมวัย
1. ดร.อัจฉรา วงษ์เอก
2.

หลักสูตรปริญญาเอก การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 5

  • อาจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก
  • อาจารย์ ดร.กันตวรรณ มีสมสาร
  • อาจารย์ ดร.แสงโสม กชกรกมุท
  • อาจารย์ ดร.กันต์ฌพัชณ์ อยู่อำไพ
3.